Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Zhotovitel: David Khain, Jindřišská 801, Pardubice 2, 530 02, IČ 69127654, DIČ CZ69127654.

Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel David Khain poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy o dílo, podle níže uvedených podmínek.

2. Cenová nabídka

2.1 Vystavená cenová nabídka může být přesná pouze V případě, budou-li sděleny veškeré specifikace a požadavky týkající se objemu zakázky.

2.2 Pokud budou uvedeny pouze orientační požadavky, nebo budou-li se požadavky V průběhu realizace měnit, nelze považovat cenovou kalkulaci za konečnou a je nutné brát V úvahu, že konečná cena se může i výrazně lišit.

2.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo každou cenovou nabídku omezit datem platnosti, po jehož uplynutí ji nelze považovat za platnou. Objednatel může V takovém případě požádat o vytvoření nové cenové nabídky.

3. Objednávka

3.1 Objednávka je přijímána výhradně písemnou formou a může být zhotoviteli doručena osobně, elektronicky emailem nebo poštou. Součástí objednávky je rozsah objednávaných prací včetně všech specifikací.

3.2 Potvrzená objednávka je požadována za podklad pro uhrazení ceny za realizaci prací.

3.3 Objednávka je závazná.

3.4 Objednatel není oprávněn požadovat bezplatné úpravy, které nebyly předmětem objednávky.

3.5 Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu až do výše 100 % ceny objednávky.

4. Smlouva o dílo

4.1 Zhotovitel a objednatel mohou uzavřít smlouvu o dílo, na jejímž základu jsou započaty objednané práce.

4.2 Před podpisem smlouvy je zasílán návrh, ke kterému se může objednatel vyjádřit písemnou formou a požádat zhotovitele o úpravu smluvních podmínek.

4.3 Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla za předem stanovenou cenu V určitém termínu.

4.4 Součástí smlouvy je přesný popis rozsahu dodávky a objednatel není oprávněn požadovat bezplatné úpravy, které nebyly předmětem smlouvy.

4.5 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.

4.6 Zhotovitel při realizaci díla postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny objednatele, ledaže by se k nim smluvně zavázal.

4.7 Zhotovitel může při realizaci předmětu díla pověřit provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nevyplývá nic jiného. V takovém případě má zhotovitel stejnou zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

4.8 Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednaným termínem, nevyplývá li ze smlouvy něco jiného.

4.9 Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na realizaci díla. Zbývající část ceny je objednatel povinen uhradit po převzetí díla.

4.10 Do doby uhrazení ceny díla není objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.

4.11 Objednatel je povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku a informovat zhotovitele o výsledku kontroly do 5 pracovních dní.

4.12 Zhotovitel zodpovídá za vady V době předání a zavazuje se k jejich odstranění.

4.13 Zhotovitel nezodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem V případě, že zhotovitel nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozorňoval a objednatel na použití trval.

4.14 Zhotovitel také nezodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel nevhodnost těchto pokynů nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.

5. Podklady pro tvorbu

5.1 Objednatel je povinen bezodkladně dodat veškeré podklady, jejichž použití požaduje a to V elektronické podobě prostřednictvím emailu, CD nebo DVD nosiče.

5.2 Podklady jsou například textové či grafické podklady, instrukce, požadavky, fotografie, katalogy ceníky a další data.

5.3 Požadavky na podklady V elektronické podobě

5.3.1 Logo V křivkách formát pdf, ai, nebo eps

5.3.2 Logo rastrový formát bmp, gif, jpg nebo png V minimálním rozlišení 640x480px

5.3.3 Fotografie – rastrový formát bmp, gif, jpg, nebo png

5.3.4 Textové podklady – formát doc, docx, rtf nebo txt (stránky musí být viditelně odděleny).

6. Realizace díla nebo objednávky

6.1 Objednatel je povinen aktivně reagovat na dotazy a připomínky zhotovitele bez zbytečného odkládání. Jedná se zejména o korekce a schvalování provedených prací, grafických návrhů atd.

7. Dokončení a předání díla nebo objednávky

7.1 Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.

7.2 Zhotovitel je povinen o realizaci informovat bezodkladně objednatele.

7.3 Objednatel je povinen provést kontrolu díla nebo objednávky a potvrdit písemně převzetí s potvrzením o bezchybném stavu, pokud nejsou shledány vady.

7.4 Jsou li při kontrole shledány vady, je povinen zhotovitel vady bezodkladně odstranit.

7.5 Odstranění vad je povinen objednatel písemně potvrdit.

8. Právo na odmítnutí zakázky nebo objednávky

8.1 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky V případě, že je V rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy, pokud odporuje zájmům nebo přesvědčením zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno zhotovitele.

8.2 Zhotovitel musí odmítnutí zakázky oznámit a není povinen podávat vysvětlení.

8.3 Zhotovitel má právo odmítnout objednávku V případě, že je objednatel veden V databázi dlužníků nebo dluží-li za již realizované práce.

9. Fakturace a platební podmínky

9.1 Dílo nebo objednávka musí být uhrazeny do data splatnosti uvedeném na faktuře.

9.2 Doba splatnosti je zpravidla 14 dní od doby vystavení faktury.

9.3 V případě neuhrazení částky do data splatnosti je zhotovitel oprávněn požadovat penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

9.4 O překročení splatnosti zhotovitel objednatele upozorňuje prostřednictvím výzvy k uhrazení, která je zasílána týden po splatnosti. Pokud dlužná částka není uhrazena, následuje druhá výzva k uhrazení, která je zasílána dva týdny po splatnosti. Pokud dlužná částka není uhrazena ani po druhé výzvě, následuje třetí výzva k uhrazení dlužné částky.

9.5 V případě, že nebude faktura uhrazena bezprostředně po třetí výzvě, je zhotovitel oprávněn vymáhat pohledávku prostřednictvím externí společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, nebo soudní cestou. V takovém případě jsou náklady spojené s vymáháním dlužné částky připočteny k ceně díla nebo objednávky. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit dodávku služeb v tomto případě.

9.6 Zálohu na realizaci objednávky je povinen objednatel uhradit do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Obvykle záloha činní 50% z celkové ceny díla pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

9.7 Záloha na realizaci je nevratná.

10. Storno poplatky

10.1 Jestliže objednatel stornuje potvrzenou objednávku, má zhotovitel právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky.

10.2 Pokud nebude uhrazena záloha na realizaci objednávky do stanoveného data, bude toto považováno za storno objednávky ze strany objednatele a zhotovitel není povinen započít realizaci zakázky. Zhotoviteli vzniká právo na provedení storna objednávky a je účtován storno poplatek.

10.3 Storno podmínky na zakázky realizované na základě smlouvy o dílo jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

11. Garance funkčnosti, reklamace

11.1 V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad.

11.2 Reklamaci může uplatňovat pouze objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená ve smlouvě o dílo.

11.3 Na služby poskytnuté zdarma nebo formou bonusu není možné uplatňovat reklamace, objednávatel má právo jejich odmítnutí.

11.4 Zhotovitel V žádném případě nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, který by vzniknul vadou díla, či jeho nedostupností.

11.5 Zhotovitel rovněž nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto veřejné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy o dílo.

12.2 Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

12.3 Změna těchto podmínek je možná pouze V rámci uzavření smlouvy o dílo.

12.4 Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.

aktuality

Nové webové projekty:

www.luxusni-zbrane.cz

www.acrowood.cz

www.pianopark.cz

www.stara-skola-brno.cz

ZOBRAZIT VÍCE PROJEKTŮ »


© FGK design 1998 - 2024 | Všechna práva vyhrazena | webové prezentace, grafické návrhy, fotoslužby